A

Giá trị của tham số $m$ để hàm số liên tục tại $x=0$ là:

Câu hỏi: Giá trị của tham số $m$ để hàm số $f\left(x \right)=\left\{ \begin{aligned} & \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}\ \ \,\, {khi} \,\,\ x>0 \\ & 2m-\dfrac{5}{4}x\ \ \ \ \ \,\, {khi} \,\,\ x\le 0 \\ \end{aligned} \right.$ liên tục tại $x=0$ là:
A. $3$.
B. $\dfrac{4}{3}$.
C. $\dfrac{1}{8}$.
D. $\dfrac{1}{2}$.
Ghi nhớ:
Hàm số $f\left(x\right)$ liên tục tại điểm $x={{x}_{0}}$ thì $\underset{x\to {{x}_{0}}^{-}}{\mathop{\lim }}\, f\left(x \right)=\underset{x\to {{x}_{0}}^{+}}{\mathop{\lim }}\, f\left(x \right)=f\left({{x}_{0}}\right)$.
Đáp án C.
 
Last edited:
Top